Master's degree

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
Tallinna Ülikool (Estonia)
Üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade register
https://translate.google.com/translate?
hl=et&sl=et&tl=ro&u=
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/

Universitatea din Tallinn: Lucrări de masterat (Romanian)

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/
10062/62383/prees_ingrid_mag.pdf

Ingrid Prees
II, III JA GÜMNAASIUMIASTME ÕPILASTE JA ÕPETAJATE DIGITAALSE KIRJAOSKUSE TASE IDA–VIRUMAA EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPPES NING SELLE VASTAVUS RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE
Magistritöö
Ingrid Prees
II, III ȘI ELEVI ȘI PROFESORI DIGITALI NIVELUL EDUCAȚIEI DIGITALE ÎN ESTONIA CA O ALTĂ LIMBA STUDIU ȘI CONFORMITATEA CU PROGRAMUL NAȚIONAL DE STUDII Teza de master

https://www.researchgate.net/profile/
Catlyn_Kirna/publication/332878670_
MULTIKULTUURSE_TAUSTA_MOJU_
DIGIPADEVUSTELE/links/
5cd06b66458515712e973298/
MULTIKULTUURSE-TAUSTA-MOJU-
DIGIPAeDEVUSTELE.pdf

Tallinna Ülikool
Digitehnoloogiate Instituut
Haridustehnoloogia
MULTIKULTUURSE TAUSTA MÕJU
DIGIPÄDEVUSTELE
Magistritöö
Catlyn Kirna
Juhendaja: Kairit Tammets, PhD
https://translate.google.com/
translate?hl=et&sl=et&tl=ro&u=
https://www.researchgate.net/profile/
Catlyn_Kirna/publication/332878670_
MULTIKULTUURSE_TAUSTA_MOJU_
DIGIPADEVUSTELE/links/
5cd06b66458515712e973298/
MULTIKULTUURSE-TAUSTA-MOJU-
DIGIPAeDEVUSTELE.pdf
(Romanian)
MULTICULTURALISM ȘI COMPETENȚE DIGITALE (Romanian)

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/
10062/57618/usin_birgit_ma.pdf

Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduste valdkond
Haridusteaduste instituut
Õppekava: klassiõpetaja
Birgit Usin
II KOOLIASTME ÕPETAJATE HINNANGUD ENDA M-ÕPPE KASUTAMISELE TARTU LINNA- JA MAAKONNAKOOLIDE VÕRDLUSES NING SUHTUMINE M-ÕPPESSE JA NUTITELEFONIDESSE
magistritöö
Juhendaja: dotsent Piret Luik
https://translate.google.com/translate?
hl=et&sl=et&tl=ro&u=
http://www.manual.gratis/usin_birgit_ma.pdf
(Romanian)
EVALUAREA PROFESORILOR PENTRU UTILIZAREA M-LEARNING ÎN ȘCOLILE DIN TARTU ȘI MEDIUL RURAL LIMITROF ȘI ATITUDINEA PRIVIND FOLOSIREA TELEFONULUI ȘI M-LEARNING (Romanian)

http://www.cs.tlu.ee/teemad/get_file.php?id=473
TALLINNA ÜLIKOOL
DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT
DIGITAALSE NARRATIIVI KASUTAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS
Magistritöö
Autor: Kärt Kase
Juhendaja: PhD Kai Pata
https://translate.google.com/translate?
hl=et&sl=et&tl=ro&u=
http://www.manual.gratis/Kase.pdf
(Romanian)
EDUCAȚIA DIGITĂ A COPIILOR ÎN GRĂDINIȚE (Romanian)

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/
10062/48431/meeri_kuustemae.pdf

Tartu Ülikool
Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Haridusteaduste instituut
Klassiõpetaja õppekava
Meeri Kuustemäe
6. JA 9. KLASSI ÕPILASTE HINNANGUD ENDA DIGIPÄDEVUSTELE
Magistritöö
Meeri Kuustemäe
https://translate.google.com/translate?
hl=et&sl=et&tl=ro&u=
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/
10062/48431/meeri_kuustemae.pdf
(Romanian)
Competențe digitale pentru elevii din clasele VI-IX (Romanian)

http://www.cs.tlu.ee/teemad/get_file.php?id=475
Aasamets.pdf
TALLINNA ÜLIKOOL
DIGITEHNOLOOGIATE INSTITUUT
Digipädevuste kujundamine põhikoolis füüsika
õpetamise kaudu
Magistritöö
Autor: Erki Aasamets
https://translate.google.com/translate?
hl=et&sl=et&tl=ro&u=
http://manual.gratis/Aasamets.pdf
(Romanian)
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170084

The page you requested was too large to translate.
Competențelor digitale în fizica de bază pentru predarea fizicii (Romanian)

http://www.cs.tlu.ee/teemad/get_file.php?id=475

http://gettertui.blogspot.com/2019/01/
teza de master a Angelei Mölder, „Evaluarea competențelor digitale în clasa mică a școlii elementare” (Romanian)

https://ullaweb.wordpress.com/2017/02/16/
magistriseminar-18-02-kodutoo/

https://evatutvustus.blogspot.com/2019/01/
magistritoo-analuus.html

Analüüs - HITSA IKT- alased koolitused lasteaiaõpetajatele ja saadud pädevuste rakendumine praktikas
ICT pentru profesorii de grădiniță și punerea în practică a competențelor dobândite (Romanian)

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/
10062/48431/meeri_kuustemae.pdf

6. JA 9. KLASSI ÕPILASTE HINNANGUD ENDA DIGIPÄDEVUSTELE
Clasele 6 și 9 - Evaluarea competențele digitale pentru elevii din clasele VI-IX (Romanian)

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/
10062/62383/prees_ingrid_mag.pdf

II, III JA GÜMNAASIUMIASTME ÕPILASTE JA ÕPETAJATE DIGITAALSE KIRJAOSKUSE TASE IDA–VIRUMAA EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPPES NING SELLE VASTAVUS RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE
II, III COMPETENȚE DIGITALE PENTRU ELEVI ȘI ÎNVĂȚĂTORI DIN ESTONIA LA LIMBA STRĂINĂ ÎN CONFORMITATEA CU CURRICULUMUL NAȚIONAL (Romanian)

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
get_file.php?id=596

Maiga Hallap.pdf
Digitehnoloogia lõimimise võimalused ja väljakutsed vene keele kui võõrkeele õpetamisel
Oportunități și provocări ale folosirii tehnologiei digitale la predarea limbii ruse ca limbă străină (Romanian)

https://katrinaedma.wordpress.com/
category/magistritoo-seminar/

https://www.etis.ee/CV/Andra_Siibak/est?tabId=CV_ENG

https://tiinaalasoo.files.wordpress.com/
2019/03/kiilaspaa_katrin_ma.pdf

ÕPETAJATE JA HARIDUSASUTUSTE JUHTIDE HINNANG OMA DIGIPÄDEVUSELE JA LÄBITUD IKT-ALASTELE TÄIENDUSKOOLITUSTELE
Evaluarea competențelor digitale și TIC ale cadrelor didactice și managerilor educaționali (Romanian)

https://docplayer.net/67600925-
Tallinna-ulikool-digitehnoloogiate-instituut-
digitaalse-narratiivi-kasutamise-voimalused-
lasteaias-magistritoo.html

Utilizarea narațiunii digitale în grădinițe

http://docplayer.ee/166533808-1-ja-2-klassi-
laste-online-riskikogemused-ja-toimetulekustrateegiad.html

1.ja 2. klassi laste online-riskikogemused ja toimetulekustrateegiadMagistritöö
Risc online și strategii de apărare pentru copiii din clasa I-a și a II-a (Romanian)

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
get_file.php?id=372

Lili_Kesa-Informaatika_õpetamine_õpilaste_isiklike_
nutiseadmete_baasil-tegevusuuring_Kohila_Gümnaasiumis.pdf

Informaatika õpetamine õpilaste isiklike nutiseadmete baasil: tegevusuuring Kohila Gümnaasiumis
Predarea informaticii folosind dispozitivele inteligente personale ale elevilor: cercetare la școala Kohila Gymnasium (Romanian)

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
get_file.php?id=374

https://www.err.ee/356504/haridusekspert-opilased-ei-oska-haridusreformide-tottu-enam-oppida
Expert în educație: studenții nu mai pot învăța din cauza reformelor educaționale (Romanian)

https://novaator.err.ee/258480/haridusekspert-raagib-kuidas-moodetakse-eesti-hariduse-tervist
Expertul în educație vorbește despre cum este măsurată sănătatea educației estoniene (Romanian)

https://epl.delfi.ee/arvamus/haridusekspert-pisa-testiedu-tegi-eestist-haridusturismi-sihtpunkti-mida-teha-et-eesti-edetabelis-ei-kukuks?id=78738554
Expert în educație: succesul testelor PISA a făcut Estonia o destinație pentru turismul educațional.
Ce să facem pentru a împiedica Estonia să cadă în clasament? (Romanian)

http://www.pealinn.ee/newset/haridusekspert-koolis-tuleb-oppida-oppimist-mitte-ainult-teadmisi-n201711
Expert în educație: Școala înseamnă despre învățare, nu doar despre cunoaștere (Romanian)

https://sobranna.postimees.ee/730832/
haridusekspert-iga-pere-ei-saa-koduoppega-hakkama

Expert în educație: nu orice familie poate face față școlii la domiciliu (Romanian)

https://opleht.ee/category/arvamus/

https://dspace.ut.ee/
DSpace at University of Tartu is a repository for all electronic materials incl e-theses and e-publications, digitized theses and books, manuscripts and images etc.
https://translate.google.com/translate?hl=et&tl=ro&u=https://dspace.ut.ee/
DSpace de la Universitatea din Tartu este un depozit pentru toate materialele electronice, inclusiv teze electronice și publicații electronice, teze și cărți digitalizate, manuscrise și imagini etc. (Romanian)

https://dspace.ut.ee/handle/10062/8541
E-õppe materjalid
https://translate.google.com/translate?
hl=et&sl=et&tl=ro&u=
https://dspace.ut.ee/handle/10062/8541

Materiale de e-learning
... puteți găsi materiale electronice de învățare și obiecte interactive de învățare potrivite pentru studiul dvs.
Materiale electronice de predare
Acces deschis
Videoclipuri educaționale UTTV
(Romanian)